Osobní asistence

Poskytujeme kvalitní službu Osobní asistence, která individuálně podporuje nezávislost a samostatnost uživatele v jeho domácím prostředí takovým způsobem, aby mohl žít plnohodnotným životem a neztratil přirozený kontakt se společenským prostředím. Služba je prováděna na základě uzavřené smlouvy a vytvořeného Individuálního plánu, který se přizpůsobuje individuálním potřebám žadatele. Služba je poskytována v pondělí až pátek 7:00-19:00, v sobotu, neděli a svátek 7:00 - 12:00, 16:00 - 19:00 (dle dohody i v jiném čase).

Poslání služby: 

 • Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby se sníženou soběstačností potřebující ke svému životu dopomoc druhého člověka. Služba je poskytována v přirozeném prostředí člověka.

Charakteristika služby:

 • Jedná se o terénní službu, která je poskytována především v domácnosti uživatele, popř. v okolí domu a na veřejných místech.

Služba Osobní asistence využívá nasmlouvaného času služby:

 • k aktivizaci uživatele za účelem udržení nebo zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti 
 • k podpoře činnosti uživatele, které by sám bez pomoci asistenta nezvládl 
 • u uživatele, aby mohl co nejdéle žít ve svém vlastním domácím prostředí, a tím oddálit umístění v pobytové sociální službě.
 • cena je stanovena aktuálním Sazebníkem služby Osobní asistence

Cíle služby:

 • Cílem služby Osobní asistence je individuálně podporovat nezávislost a samostatnost uživatele v jeho domácím prostředí takovým způsobem, aby mohl žít plnohodnotným životem a neztratil přirozený kontakt se společenským prostředím.
 • Cíle služby Osobní asistence jsou dále specifikovány ve Strategickém plánu Charity Šumperk a v Krátkodobém plánu Charity Šumperk.

Cílová skupina uživatelů služby: Cílovou skupinou služby Osobní asistence jsou občané se zdravotním postižením (viz níže) nebo senioři, kteří žijí ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm plnohodnotně žít.

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s PAS, vysokofunkční a atypický autismus)
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením (osoby se zrakovým, sluchovým a zdravotním postižením)
 • senioři

 • děti předškolního věku (3 - 7 let)
 • mladší děti (7 - 10 let)
 • starší děti (11 - 15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (18 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doba poskytování služby:

 • pracovní dny: 7:00 - 19:00
 • sobota, neděle, svátek: 7:00 - 12:00    16:00 - 19:00  
  O víkendech a svátcích jde pouze o úkony osobní hygieny a podání stravy.                                            
 • v nezbytných případech službu poskytujeme i mimo provozní dobu. Mezi případy, kdy se služba poskytuje mimo základní pracovní dobu, patří zejména osamělost člověka.

Základní činnosti služby Osobní asistence:

Uživatel si domluví čas, po který s ním bude osobní asistent a bude s ním provádět následujíci činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • dále poskytujeme tzv. fakultativní služby: doprava uživatele.

Výhodou Osobní asistence je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné dohody (Smlouvy o poskytování služby Osobní asistence a individuálního plánu) za ním pracovníci dochází a podporují ho ve zvládání běžných činností.

Zásady služby Osobní asistence:

Služba Osobní asistence má stanoveny zásady poskytované služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto zásady jsou také součástí tzv. pracovních postupů, určených pro pracovníky v přímé péči. S těmito jsou seznámeni všichni noví i stávající pracovníci organizace a jsou rovněž zavázáni se podle nich řídit.

 • zásada partnerství - uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery
 • respektování uživatele - ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, bez předsudků, dbáme na jeho individuální potřeby
 • respektování dohody sjednané služby
 • respektování soukromí uživatele
 • respektování a podpora soběstačnosti uživatele - usilujeme o co největší míru soběstačnosti uživatele, uživatel sám rozhoduje o průběhu služby
 • zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací - informace získané od uživatelů v rámci poskytování služeb jsou důvěrné a pracovníci zachovávají úplnou mlčenlivost o všech údajích, se kterými přijdou během své pracovní činnosti do styku, podle "Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů".

Kapacita služby: Denní kapacita v pracovní dny je 22 uživatelů, v sobotu a neděli 2 uživatelé a o svátcích 1 uživatel. Okamžitá kapacita v pracovní dny jsou 3 uživatelé o víkendech a svátcích 1 uživatel.

Působnost služby Osobní asistence:

 • města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk
 • obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Ostružná, Ruda nad Moravou, Šléglov, Velké Losiny, Vikantice, Vikýřovice a okolní obce