Centrum sociální a humanitární pomoci

Fond přímé pomoci slouží osobám v obtížných životních situacích a bývá každoročně dofinancován z části výtěžku Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Hygienu a potraviny čerpáme z projektu MPSV - Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II., z Potravinové banky Olomouckého kraje, z.s. a ze Sbírky potravin. Fond je určen lidem v nouzi nebo jako výpomoc při dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Pomoc je primárně směřována lidem žijícím na území šumperského děkanátu a těm, kteří nevyužívají jinou sociální službu.

Charita Šumperk nabízí prostřednictvím fondu potravinovou, hygienickou a finanční pomoc rodinám nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy není možné situaci řešit standardní formou (pomoc rodiny, sociální dávky). Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje na základě doporučení příslušných úřadů (MěÚ - odbor sociálních věcí, ÚP – Hmotná nouze). Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na provedení sociálního šetření a schválení ředitelkou Charity.

Otevírací doba

Šumperk

 • Jeremenkova 7, Šumperk
 • každé úterý a pátek 10:30 - 12:00 (mimo svátky)

Hanušovice

 • Školní 199, Hanušovice (multifunkční centrum vedle vlakového nádraží)
 • každou středu 10:30 - 12:00 (mimo svátky)

Krizová intervence

Krizová intervence je rychlá psychologická pomoc člověku, který se ocitnul v krizové situaci a nedokáže ji zvládnout vlastními silami. Prostřednictvím krizové intervence nabízíme pomoc lidem v nouzi a snažíme se jim vedle útěchy a porozumění poskytnout základní poradenství nebo zprostředkování následné pomoci. Dále nabízíme konkrétní materiální pomoc, většinou se jedná o poskytnutí balíčku s trvanlivými potravinami a základními hygienickými potřebami.

Pomoc nemůže být poskytnuta:

 • lidem, kteří prokazatelně neprojevují snahu zlepšit svoji situaci (např. odmítají rady sociálních pracovníků, které by jim pomohly zlepšit či vyřešit jejich situaci)
 • lidem, kteří zneužili poskytnutou pomoc (byli viděni, že prodávají na ulici námi poskytnuté potraviny či hygienu)
 • lidem pod vlivem návykové látky
 • lidem, chovajícím se neslušně či agresivně k zaměstnancům Charity Šumperk (vztek, křik, nemístné poznámky, ironie, neúcta k naší organizaci)
 • lidem, kterým byla finanční pomoc v daném kalendářním roce již poskytnuta (týká se Tříkrálové sbírky a Postní almužny). Výjimku tvoří zvláště odůvodněné případy (především rodič/e s dětmi).
 • lidem, kteří nejsou v nepříznivé finanční situaci (pobírají po odečtení všech nákladů dostatek financí na zajištění důležitých životních potřeb)
 • lidem, kteří nejsou v nepříznivé sociální situaci
 • lidem, kteří nedodrží čas výdeje potravinové a hygienické pomoci (tolerance max. 5 minut)
 • lidem, kteří nedonesou doporučenku od sociálního pracovníka
 • zaměstnancům Charity Šumperk

OPPMP