GDPR

Informace pro subjekt údajů

Charita Šumperk, IČ: 48005894 se sídlem v Šumperku je správcem vašich osobních údajů, nutných k naší činnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je ředitelka Mgr. Jana Holubářová. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“, a to dle článku 6. tohoto nařízení, bod 1. b) zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo bod f) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a další související legislativu. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely: 

  • poskytování zdravotní nebo sociální péče a služeb zdravotní nebo sociální péče.

Zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů dle Nařízení GDPR EU, článku 9, z důvodů:

  • plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, u citlivých „klientských“ údajů z titulu a za účelem poskytování sociální nebo zdravotní péče či z titulu ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiných fyzických osob (předejití vzniku újmy na životě, humanitární účely)
  • plnění zákonných povinností daňového subjektu – za účelem evidence darů, zasílání potvrzení o darech
  • plnění zákonných povinností zaměstnavatele – za účelem zpracování mezd a provádění příslušných daňových odvodů a odvodů do systémů sociálního a zdravotního pojištění, za účelem vedení osobních spisů
  • oprávněných zájmů Charity v Šumperku – za účelem vedení interní statistiky dárců, propagace činnosti Charity v Šumperku (včetně adresného informování dárců o dalších možnostech podpory a pořádaných akcích), za účelem ochrany majetku a osob v prostorách Charity v Šumperku (např. kamerový systém)
  • souhlasu subjektu údajů se zpracováním – zejména u používání fotografií klientů a dárců za účelem propagace činnosti Charity v Šumperku.

Osobní údaje jsou zpracovány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a charitativní činnost a jsou uchovávány dle zákonných lhůt. V souladu ze zákony a nařízeními předáváme některé vaše údaje, nutné podle jiných zákonů i třetím stranám, např. finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, pokud se zpracování provádí automatizovaně, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.