Domácí zdravotní péče

 • Domácí zdravotní péče (tzv. home care) - domácí péče je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí
 • Je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Tuto službu provádějí zdravotní sestry (cca 7 sester), které splňují kvalifikační předpoklady pro výkon práce v terénu (registrace).
 • Umožňujeme tak lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí. Snažíme se o zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta.
 • Součástí Domácí zdravotní péče je také nácvik soběstačnosti a sebepéče. Cílem je zlepšení kvality života pacientů, eventuálně důstojné zakončení života v domácím prostředí. Součástí je také péče o pacienty v terminálním stádiu života a domácí hospicová péče.

 • Naše zařízení je registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení, jehož náplní je zajišťování tzv. domácí péče (home care). Jedná se o dlouhodobý trend ve zdravotnictví, kdy se dává přednost léčbě v domácím prostředí před ústavním zařízením; rovněž doba hospitalizace v nemocnicích se zkracuje a doléčování potom probíhá doma. Vychází se přitom z předpokladu, že zvláště naši starší spoluobčané nechtějí opouštět své domácí prostředí – mimo domov ztrácejí svou psychickou rovnováhu, což se odráží i na jejich zdravotním stavu.

 • K výkonům domácí zdravotní péče není nutný písemný souhlas pacienta.
 • Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění neposkytujeme.

 • Občanům, kteří se obtížně orientují v dnešním zdravotním a sociální systému, jsme připraveni bezplatně poradit, případně zprostředkovat další pomoc.
 • Poradenské služby naší organizace jsou určeny především pro seniory nebo osoby se zdravotním či jiným handicapem, popř. pro jejich pečující rodinné příslušníky. Takovéto poradenství často doplňuje naše ostatní služby a jedná se např. o pomoc při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, pomoc s žádostmi o umístění do pobytové sociální služby apod.

Provozní doba střediska Jeremenkova 7

 •  Provozní doba Domácí zdravotní péče:   7:00- 15:30
 • Viz provozní doba střediska nebo dle indikace lékaře PO- NE 0:00 - 24:00
 • Paliativní a domácí hospicová péče je poskytována za účelem zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Je poskytována zdravotními sestrami s dostupností 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zdravotní sestry spolupracují s praktickými lékaři, pečovatelskou službou, sociálním pracovníkem, pastoračním asistentem a knězem. Nedílnou součástí je spolupráce s nutriční poradnou a ambulancí bolesti, pokud je již pacient registrován. Na charitě je možné si i zapůjčit kompenzační pomůcky. Ošetřovatelskou paliativní péči indikuje registrující praktický lékař, ambulantní specialista (lékař paliativní medicíny, léčby bolesti, onkolog, geriatr, neurolog aj.) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na dobu 14 dnů po propuštění z nemocnice.
Prováděné úkony:
 • měření fyziologických funkcí
 • měření glykémie glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace s. c., i. m. injekcí, opiátů, aplikace i. v., s. c. infuzí
 • ošetření a převazy ran, dekubitů
 • péče o stomie, urostomie, tracheostomie, epicystostomie
 • péče o drény, žaludeční sondy
 • péče o permanentní katetry, cévkování u žen
 • podání kyslíku pomoci oxygenátoru
 • komplexní ošetřovatelská péče
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • edukace, psychická podpora pacienta, rodiny