Mobilní specializovaná paliativní péče

Podmínky pro přijetí do péče:

  • ukončená aktivní léčba
  • nutná přítomnost pečujícího člena rodiny nebo blízké osoby
  • doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře
  • souhlas pacienta s péčí

Jak to probíhá:

  1. kontaktujte vrchní sestru paliativní péče (telefonní kontakt: 777 674 703)
  2. připravte si lékařské zprávy; propouštěcí zprávu z nemocnice, popř. jméno ošetřujícího lékaře
  3. vrchní sestra si s vámi domluví osobní schůzku a vysvětlí vše kolem poskytování a možnostech péče
  4. po domluvě následuje návštěva lékaře - paliatra a vrchní paliativní sestry u pacienta v domácnosti
  5. v případě oboustranné dohody je pacient zařazení do péče
  6. následuje zajištění péče multidisciplinárním týmem

 

Péče je určena pacientům v terminálním stavu nemoci, kde je již ukončena aktivní léčba. O zařazení do péče (MSPP) rozhoduje lékař - paliatr. Následná paliativní péče je zaměřena na potlačení bolesti a zmírnění nežádoucích projevů a stavů (např. nevolnost) spojených s nemocí. Služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  Mobilní specializovaná paliativní péče je komplexní doprovázení pacienta a rodiny. Zahrnuje naplňování zdravotních, sociálních, psychologických a duchovních potřeb. Charita Šumperk dodržuje základní principy hospicové péče - nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost a nezůstane osamocen.

Mobilní specializovaná paliativní péče je poskytována multidisciplinárním týmem, jehož součástí jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pečovatelky, pastorační asistent, duchovní, psycholog, dobrovolníci a poradci pro pozůstalé. Péče je poskytována v úzké spolupráci s pečující rodinou, proto je podmínkou pro zařazení do tohoto typu péče nutná přítomnost pečující osoby. 

Služba je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu v šumperském děkanátu. Pracoviště MSPP je vybaveno pomůckami a přístroji nutnými k zajištění tohoto typu zdravotní péče.

Podpůrnou péči zajišťujeme i osobám, které  pečují o umírajícího. Zajišťujeme také doprovázení pozůstalých.

Je možné využít podpory Svépomocné skupiny, která se schází každé první úterý v měsíci pod vedením zkušené psycholožky. Je místem, které slouží ke sdílení lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

 

leták paliace bez kontaktů

Mapa Charity Šumperk verze 2022 grey