Domácí zdravotní péče

 • Charita tuto péči zajišťuje pouze na základě poukazu lékaře nebo nemocnice
 • plně hrazena zdravotní pojišťovnou
 • určena pacientům, jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou být léčeni v domácnosti

Domácí zdravotní péče (tzv. home care) - domácí péče je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí. Je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Tuto službu provádějí zdravotní sestry, které splňují kvalifikační předpoklady pro výkon práce v terénu (registrace). Umožňujeme tak lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí. Snažíme se o zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta. Součástí Domácí zdravotní péče je také nácvik soběstačnosti a sebepéče. Cílem je zlepšení kvality života pacientů, eventuálně důstojné zakončení života v domácím prostředí. Součástí domácí zdravotní péče je také péče o pacienty v terminálním stádiu života - všeobecná paliativní péče.

Všeobecná paliativní péče je poskytována za účelem zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Je poskytována zdravotními sestrami s dostupností 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zdravotní sestry spolupracují s praktickými lékaři, pečovatelskou službou, sociálním pracovníkem, pastoračním asistentem a knězem. Nedílnou součástí je spolupráce s nutriční poradnou a ambulancí bolesti, pokud je již pacient registrován. Na Charitě je možné si i zapůjčit kompenzační pomůcky.  Paliativní péči indikuje registrující praktický lékař nebo ambulantní specialista (lékař paliativní medicíny, léčby bolesti, onkolog, geriatr, neurolog aj.) nebo ošetřující lékař  po hospitalizaci po propuštění z nemocnice. U tohoto typu péče není nutnou podmínkou ukončení aktivní léčby (na rozdíl od mobilní specializované paliativní péči), vzhledem k stavu pacienta lze předpokládat dožití v řádu několika týdnů, měsíců, ale i výrazné zlepšení zdravotního stavu.

Na všeobecnou paliativní péči lze následně navázat mobilní specializovanou paliativní péči.

Naše zařízení je registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení, jehož náplní je zajišťování tzv. domácí péče (home care). Jedná se o dlouhodobý trend ve zdravotnictví, kdy se dává přednost léčbě v domácím prostředí před ústavním zařízením; rovněž doba hospitalizace v nemocnicích se zkracuje a doléčování potom probíhá doma. Vychází se přitom z předpokladu, že zvláště naši starší spoluobčané nechtějí opouštět své domácí prostředí – mimo domov ztrácejí svou psychickou rovnováhu, což se odráží i na jejich zdravotním stavu. K výkonům domácí zdravotní péče není nutný písemný souhlas pacienta. Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění neposkytujeme. Občanům, kteří se obtížně orientují v dnešním zdravotním a sociální systému, jsme připraveni bezplatně poradit, případně zprostředkovat další pomoc.

Provozní doba domácí zdravotní péče je v čase 7:00 - 15:30 nebo dle indikace lékaře pondělí až neděle 0:00 - 24:00.

Prováděné úkony:

 • měření fyziologických funkcí
 • měření glykémie glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace s. c., i. m. injekcí, opiátů, aplikace i. v., s. c. infuzí
 • ošetření a převazy ran, dekubitů
 • péče o stomie, urostomie, tracheostomie, epicystostomie
 • péče o drény, žaludeční sondy
 • péče o permanentní katetry, cévkování u žen
 • podání kyslíku pomoci oxygenátoru
 • komplexní ošetřovatelská péče
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • edukace, psychická podpora pacienta, rodiny

Poskytované zdravotní výkony:

 • komplexní domácí zdravotní péče
 • měření fyziologických funkcí (krevní tlak, tep,...), dohled při podávání léků
 • ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran
 • péče o stomie
 • cévkování žen
 • péče o permanentní katetr u mužů a žen
 • aplikace injekcí, aplikace infuzí
 • aplikace inzulínu
 • zácvik při aplikaci inzulínu pacienta či rodinných příslušníků
 • měření glykémie glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • ošetřovatelská rehabilitace, prevence kontraktur a poruch kožní integrity
 • nácvik soběstačnosti a sebepéče
 • aplikace očistného klyzma
 • aplikace opiátů
 • edukace pacienta a jeho rodiny o životosprávě, léčebném a pitném režimu
 • zajištění výživy sondou
 • sledování celkového zdravotního stavu