Podrobné informace o službě

Poslání služby: 

 • Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby se sníženou soběstačností potřebující ke svému životu dopomoc druhého člověka. Služba je poskytována v přirozeném prostředí člověka.

Charakteristika služby:

 • Jedná se o terénní službu, která je poskytována především v domácnosti uživatele, popř. v okolí domu a na veřejných místech.

Služba Osobní asistence využívá nasmlouvaného času služby:

 • k aktivizaci uživatele za účelem udržení nebo zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti 
 • k podpoře činnosti uživatele, které by sám bez pomoci asistenta nezvládl 
 • u uživatele, aby mohl co nejdéle žít ve svém vlastním domácím prostředí, a tím oddálit umístění v pobytové sociální službě.

Sazebník_služeb_1_1_2018.doc

 

Cíle služby:

 • Cílem služby Osobní asistence je individuálně podporovat nezávislost a samostatnost uživatele v jeho domácím prostředí takovým způsobem, aby mohl žít plnohodnotným životem a neztratil přirozený kontakt se společenským prostředím.
 • Cíle služby Osobní asistence jsou dále specifikovány ve Strategickém plánu Charity Šumperk a v Krátkodobém plánu Charity Šumperk.

Cílová skupina uživatelů služby: Cílovou skupinou služby Osobní asistence jsou občané se zdravotním postižením nebo senioři, kteří žijí ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm plnohodnotně žít.

 • osoby se zdravotním postižením od 3 let
 • senioři od 65 let

Oblast působnosti Charity Šumperk (viz. mapa)

Doba poskytování služby:

 • Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Péči v jinou dobu poskytujeme po předchozí domluvě.

Základní činnosti služby Osobní asistence:

Uživatel si domluví čas, po který s ním bude osobní asistent a bude s ním provádět následujíci činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále poskytujeme tzv. fakultativní služby: - dopravu uživatele.

Výhodou Osobní asistence je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné dohody (Smlouvy o poskytování služby Osobní asistence a individuálního plánu) za ním pracovníci dochází a podporují ho ve zvládání běžných činností.

Zásady služby Osobní asistence:

Služba Osobní asistence má stanoveny zásady poskytované služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto zásady jsou také součástí tzv. Pracovních postupů, určených pro pracovníky v přímé péči. S těmito jsou seznámeni všichni noví i stávající pracovníci organizace a jsou rovněž zavázáni se podle nich řídit.

 

 • zásada partnerství - uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery
 • respektování uživatele - ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, bez předsudků, dbáme na jeho individuální potřeby
 • respektování dohody sjednané služby
 • respektování soukromý uživatele
 • respektování a podpora soběstačnosti uživatele - usilujeme o co největší míru soběstačnosti uživatele, uživatel sám rozhoduje o průběju služby
 • zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací - informace získané od uživatelů v rámci poskytování služeb jsou důvěrné, pracovníci zachovávají mlčenlivost a dbají na důvěrnosti sdělovaných skutečností.

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby je 4,8 uživatele.