Podrobné informace o službě

Poslání služby: 

 • Posláním terénní Charitní pečovatelské služby je individuálně podporovat nezávislost a samostatnost uživatele se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení tak, aby mohl vést důstojný život v domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl.

Charakteristika služby:

 • Jedná se o terénní služby, které jsou poskytovány převážně přímo v domácnosti případně místě pobytu uživatele na základě jeho aktuální potřeby. Na úhradě se uživatel služby finančně spolupodílí dle cen v sazebníku sociálních služeb.

Cíle služby:

 • uživatel, žijící co nejdéle v přirozeném domácím prostředí
 • uživatel, který má zajištěnou potřebnou míru podpory soběstačnosti
 • uživatel, aktivizovaný na základě individuálního plánu
 • zachování sociálních vazeb a životního stylu uživatele

Cíle Charitní pečovatelské služby jsou dále specifikovány ve Strategickém plánu Charity Šumperk a Krátkodobém plánu Charity Šumperk.

Cílová skupina uživatelů služby:

Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby jsou občané se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a senioři, kteří žijí ve svém domácím prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby v oblasti působnosti Charity Šumperk. 

 • senioři se sníženou soběstačností od 65 let
 • osoby se zdravotním postižením (od 19 let)
 • rodiny s trojčaty a vícerčaty do 4 let věku

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Oblast působnosti Charity Šumperk (viz. mapa)

Doba poskytování služby:

 •  Pracovní dny: 7:00 - 19:00                                                                                                                                                  
 •  V nezbytných případech službu poskytujeme v sobotu od 7:00 do 12:00 a večer, případně v neděli a o svátcích. V těchto dnech jde pouze o úkony osobní hygieny a podávání stravy. Mezi případy, kdy se služba poskytuje mimo základní dobu, patří zejména osamělost zájemce.

Základní činnosti Charitní pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu, pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při osobní hygieně, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, příprava a podání jdla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, pochůzky, donáška vody, topení v kamnech, praní a žehlení prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět).
 • dále poskytujeme tzv. fakultativní služby (dopravu uživatele)

Výhodou pečovatelské služby je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné dohody (Smlouvy o poskytování Charitní pečovatelské služby a individuálního plánu) za ním pracovníci dochází a dopomáhají mu v běžných činnostech.

Zásady Charitní pečovatelské služby:

Charitní pečovatelská služba má stanoveny zásady poskytované služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto zásady jsou také součástí tzv. Pracovních postupů, určených pro pracovníky v přímé péči. S těmito jsou seznámeni všichni noví i stávající pracovníci organizace a jsou rovněž zavázáni se podle nich řídit.

 • zásada partnerství - uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery
 • respektování uživatele - ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, bez předsudků, dbáme na jeho individuální potřeby
 • respektování dohody sjednané služby 
 • respektování soukromí uživatele
 • respektování a podpora soběstačnosti uživatele - usilujeme o co největší míru soběstačnosti uživatele, uživatel sám rozhoduje o průběhu služby
 • zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací - informace získané od uživatelů v rámci poskytování služeb jsou důvěrné a pracovníci zachovávají úplnou mlčenlivost o všech údajích, se kterými přijdou během své pracovní činnosti do styku, podle "Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů".

Kapacita služby: denní kapacita služby je 91 uživatelů (bez dovozu obědů), kapacita úkonu dovoz nebo donáška stravy je 158 uživatelů, okamžitá kapacita činí 8 uživatelů.